ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
35
Yesterday
64
This Month
2,338
Last Month
3,096
This Year
21,839
Last Year
26,202
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการดูแลผู้ป่วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ บรรยายโดย นพ.วัชรพล ภูนวล
ด่วนที่สุด !!! การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ชม 0032.003.6/ว931
เอกสารการสัมมนาวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจ พัฒนา" ปี 2559

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
012/n2(8)/59 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 16 Pitfalls in Diagnosis and Management of Common Rheumatic Diseases ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
011/n2(8)/59 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง " Advances in Autoimmune Meeting" ครั้งที่ 4 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
010/n2(8)/59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง เรื่อง "Current issues in dermatology 2016 : Common Skin Diseases Truths Untold" ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง โซน c อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
009/n2(8)/59 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยสหวิทยาการและการพัฒนาระบบกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
008/n1(8)/59 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559 เรื่อง "การบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาลในช่วงวิกฤตอัตรากำลัง" ณ โรงแรมห้วยป่าปกรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
   
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์ SAR พาไปสู่คุณภาพ" เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ DHS - PCA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับทีมเยี่ยมประเมิน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีนพ.จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์
ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจ พัฒนา" ปี 2559 โดยมี นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยต้นแบบระดับอำเภอ ในวันที่
   
วันที่ : 17-08-2016 - 17-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม DHS - PCA
สถานที่ : ณ จังหวัดแพร่
วันที่ : 08-08-2016 - 08-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ปี 2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 19-08-2016 - 19-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม Service Plan สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
วันที่ : 10-08-2016 - 11-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม DHML
สถานที่ : ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
วันที่ : 06-07-2016 - 06-07-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ QSC
สถานที่ : ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 15-07-2016 - 15-07-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบบริหารความเสี่ยง
สถานที่ : ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
25 Aug. 2016
0
18 Aug. 2016
2
15 Aug. 2016
5
14 Aug. 2016
4
14 Aug. 2016
2

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com