ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
48
Yesterday
143
This Month
2,706
Last Month
5,477
This Year
49,242
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลคะแนนการทดสอบความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560
การพิจารณารับรองจริยธรรมงานวิจัยในคน และเอกสารอบรมฯ
แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และบันทึกผลการประเมินในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Contracting Profile:CPP)

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
030/n2(10)/60 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 "สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
029/n2(10)/60 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
028/n2(10)/60 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง" ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
027/n2(10)/60 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 27 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
026/n2(10)/60 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมโครงการ เชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน 2P safety จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมเสริมพลัง DHS,PCA,รพ.สต.ติดดาว วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research" วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 28-09-2017 - 28-09-2017
ชือกิจกรรม : อบรม R2R
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 25-09-2017 - 27-09-2017
ชือกิจกรรม : อบรมพัฒนาทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
สถานที่ : โรงพยาบาลสันทราย
วันที่ : 20-09-2017 - 22-09-2017
ชือกิจกรรม : สัมมนาวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
วันที่ : 19-09-2017 - 19-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 4
สถานที่ : โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ : 18-09-2017 - 18-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 1,2
สถานที่ : โรงพยาบาลสันทราย
วันที่ : 15-09-2017 - 15-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 3,5
สถานที่ : โรงพยาบาลสันป่าตอง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
19 Nov. 2017
0
19 Nov. 2017
0

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com