ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
93
Yesterday
180
This Month
2,472
Last Month
4,373
This Year
2,472
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
005/n1(1)/60 มหาวิทยาลัยมหิดล - ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข Mini M.M in Health รุ่นที่ 22 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
004/n1(1)/60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2" ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
003/n1(1)/60 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย - ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 "Confirmed and Conflicting Issues in Rheumatology" ณ โรงแรมเรดิสัน บลู หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
002/n1(1)/60 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
001/n1(1)/60 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) ภาคทฤษฎี (5 วัน) ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ และภาคปฏิบัติ (5 วัน) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุม FML รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงและทีมพัฒนา เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้เเจงนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอและการบูรณาการงานปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วันที่ : 01-02-2017 - 01-02-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบงานตามมาตรฐาน HA
สถานที่ : โรงพยาบาลนครพิงค์ อาคาร8 ชั้น 8 ห้องชัชวาล ศิรินิรันดร์
วันที่ : 05-01-2017 - 06-01-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพฯ
สถานที่ : รพ.นครพิงค์
วันที่ : 12-01-2017 - 13-01-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมพัฒนาคุณภาพ QA
สถานที่ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ห้อง 8/8
วันที่ : 27-12-2016 - 27-12-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมจัดสรรผู้ช่วยพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 22-12-2016 - 22-12-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ RM
สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
วันที่ : 22-12-2016 - 23-12-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบ PCT
สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
15 Jan. 2017
2
15 Jan. 2017
2
11 Jan. 2017
3
11 Jan. 2017
2
11 Jan. 2017
3
11 Jan. 2017
3
11 Jan. 2017
3
30 Dec. 2016
9
30 Dec. 2016
9
27 Dec. 2016
11
27 Dec. 2016
11
27 Dec. 2016
11
27 Dec. 2016
10
27 Dec. 2016
11
27 Dec. 2016
9
24 Dec. 2016
13

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com