ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
114
Yesterday
221
This Month
4,842
Last Month
3,937
This Year
20,520
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมมูลแผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดเชียงใหม่
Download ภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น สสจ.เชียงใหม่
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิรุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
013/n2(5)/60 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
012/n2(5)/60 มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2017 : Simplify your Practice" ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
011/n2(5)/60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
010/n2(5)/60 มหาวิทยาลัยมหิดล - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องPediatric Emergency Nursing : Immediate apporch, minimize risk ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
009/n2(5)/60 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ.ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ฌ.โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ฝึกเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA (External Audit)จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาชีวิตบุญถาวรเชียงใหม่ อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 11-04-2017 - 04-04-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรม LAB
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
วันที่ : 05-04-2017 - 05-04-2017
ชือกิจกรรม : รับเครื่องราชย์ฯและมอบโล่ห์บุคลากรดีเด่น
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่
วันที่ : 31-03-2017 - 31-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 13-03-2017 - 13-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือระบบยาในการส่งต่อผู้ป่วย
สถานที่ : ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06-03-2017 - 06-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมผู้อำนวยการ รพท.และ รพช.
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06-03-2017 - 06-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com