ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
14
Yesterday
157
This Month
4,113
Last Month
4,663
This Year
29,619
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และบันทึกผลการประเมินในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Contracting Profile:CPP)
ข้อมมูลแผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดเชียงใหม่
Download ภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น สสจ.เชียงใหม่

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
032/n4(7)/60สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1- ประชาสัมพันธ์และขอเชิญอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมระยะสั้น Pilot of short course for human and animal health workers-training of OH approach" ณ ห้องสสี ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
031/n4(7)/60สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ- ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รายละเอียดตามเอกสารแนบ
030/n4(7)/60 030/n4(7)/60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "Strategles Consulting Networking and innovation Creation รุ่นที่ 2 "
029/n3(7)/60โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์- - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ"ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดทางกล้อง" ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้วโรงพยาบาลประชานุเคราะห์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
028/n3(7)/60ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี (ชั้น C) อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเสริมพลัง DHS,PCA,รพ.สต.ติดดาว วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research" วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการจัดสรรโควตานักเรียนทุนสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
   
วันที่ : 09-08-2017 - 09-08-2017
ชือกิจกรรม : ประชุม RM (Risk Management)
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 01-08-2017 - 01-08-2017
ชือกิจกรรม : ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 13-07-2017 - 13-07-2017
ชือกิจกรรม : คัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 03-07-2017 - 04-07-2017
ชือกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 20-06-2017 - 20-06-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเสริมพลัง DHS,PCA,รพ.สต.ติดดาว
สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
วันที่ : 12-06-2017 - 13-06-2017
ชือกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research"
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
25 Jul. 2017
1
25 Jul. 2017
1
23 Jul. 2017
2

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com