ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
15
Yesterday
241
This Month
3,211
Last Month
3,792
This Year
7,003
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฐานข้อมูลงานวิจัย จังหวัดเชียงใหม่ (การรับรองจริยธรรมงานวิจัย , การนำไปใช้ประโยชน์ , การเผยแพร่)
สรุปผลการประเมินตนเอง รพ.สต.ติิดดาว
คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
009/n2(2)/60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 12 ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย์ศาสตร์
008/n2(2)/60 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย - ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม "Rhrumatology Workshop for the Non - Rheumatologist" ครังที่ 11 ณห้องดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
007/n2(2)/60 สภาการพยาบาล - ประชาสัมพันธ์การประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2561
006/n1(2)/60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น และจักษุขั้นสูง ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
005/n1(2)/60 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทยก้าวไกลสู่สากล ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (HA Provincial Learning network)เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมชัชวาลย์ศิรินิรันดร์ อาคาร8 ชั้น8
ภาพกิจกรรมการประชุมพัฒนาคุณภาพ QA วันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ห้อง 8/8
   
วันที่ : 06-03-2017 - 06-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมผผู้อำนวยการ รพท.และ รพช.
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06-03-2017 - 06-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 24-02-2017 - 24-02-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมรังสีการแพทย์
สถานที่ : โรงพยาบาลหางดง
วันที่ : 24-03-2017 - 24-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ฝึกเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA(External Audit)จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาชีวิตบุญถาวรเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันที่ : 28-03-2017 - 29-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมFML (8.30-16.30 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 15-03-2017 - 16-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุม FML (8.30-16.30 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com