ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
101
Yesterday
290
This Month
3,762
Last Month
4,893
This Year
38,950
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และบันทึกผลการประเมินในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Contracting Profile:CPP)
ข้อมมูลแผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดเชียงใหม่
Download ภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น สสจ.เชียงใหม่

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
006/n1(9)/60 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
005/n1(9)/60 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เรื่อง "การพยาบาลไทย:ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
004/n1(9)/60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 ทั้งในและนอกสถานที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
003/n1(9)/60 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในงานเขียนสารคดีอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
002/n1(9)/60 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "Pediatric Neuro Imaging in Daily Practice I" และ "Neuro Imaging for Technologists :From Child to Adult" รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน 2P safety จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมเสริมพลัง DHS,PCA,รพ.สต.ติดดาว วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research" วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 28-09-2017 - 28-09-2017
ชือกิจกรรม : อบรม R2R
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 25-09-2017 - 27-09-2017
ชือกิจกรรม : อบรมพัฒนาทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
สถานที่ : โรงพยาบาลสันทราย
วันที่ : 20-09-2017 - 22-09-2017
ชือกิจกรรม : สัมมนาวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
วันที่ : 19-09-2017 - 19-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 4
สถานที่ : โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ : 18-09-2017 - 18-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 1,2
สถานที่ : โรงพยาบาลสันทราย
วันที่ : 15-09-2017 - 15-09-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ Service Plan ทุกสาขาฯ โซน 3,5
สถานที่ : โรงพยาบาลสันป่าตอง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
17 Sep. 2017
3
16 Sep. 2017
4

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com