ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
112
Yesterday
81
This Month
2,531
Last Month
3,221
This Year
28,122
Last Year
26,202
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการดูแลผู้ป่วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ บรรยายโดย นพ.วัชรพล ภูนวล
ด่วนที่สุด !!! การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ที่ชม 0032.003.6/ว931
เอกสารการสัมมนาวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจ พัฒนา" ปี 2559

   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
006/n2(10)/59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่
005/n1(10)/59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1 st NNC Stroke Conference หัวข้อเรื่อง "Sharing Idea in Stroke Management" ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
004/n1(10)/59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "Enhancing Smiles at Minimal Biological Cost" ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
003/n1(10)/59 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ - ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 10 ณ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
002/n1(10)/59 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่ประจำปี 2559 เรื่อง "การบูรณาการ :การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแ
   
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์ SAR พาไปสู่คุณภาพ" เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ DHS - PCA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับทีมเยี่ยมประเมิน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีนพ.จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์
ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจ พัฒนา" ปี 2559 โดยมี นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยต้นแบบระดับอำเภอ ในวันที่
   
วันที่ : 21-10-2016 - 21-10-2016
ชือกิจกรรม : ชมรมนักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ณ.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 10-10-2016 - 10-10-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม PCC
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 05-10-2016 - 05-10-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม PCC
สถานที่ : ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 16-09-2016 - 16-09-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
วันที่ : 17-08-2016 - 17-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุม DHS - PCA
สถานที่ : ณ จังหวัดแพร่
วันที่ : 08-08-2016 - 08-08-2016
ชือกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ปี 2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
19 Oct. 2016
3
14 Oct. 2016
9
13 Oct. 2016
7
13 Oct. 2016
9

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com