ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
161
Yesterday
211
This Month
3,559
Last Month
3,559
This Year
11,046
Last Year
36,872
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
004/n1(3)/60 ชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ได้รับหน่วยคะแนนทางการพยาบาล (CNU)
003/n1(3)/60 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุคประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทย
002/n1(3)/60 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
001/n1(3)/60 มหาวิทยาลัยนเรศวร - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
010/n2(2)/60 สำนักการพยาบาล - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC สู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพประชาชน" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
   
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 11-04-2017 - 04-04-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรม LAB
สถานที่ : โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
วันที่ : 05-04-2017 - 05-04-2017
ชือกิจกรรม : รับเครื่องราชย์ฯและมอบโล่ห์บุคลากรดีเด่น
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่
วันที่ : 31-03-2017 - 31-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 28-03-2017 - 29-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมFML (8.30-16.30 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 13-03-2017 - 13-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือระบบยาในการส่งต่อผู้ป่วย
สถานที่ : ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 06-03-2017 - 06-03-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมผู้อำนวยการ รพท.และ รพช.
สถานที่ : ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com