ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
185
Yesterday
134
This Month
3,249
Last Month
5,993
This Year
3,249
Last Year
57,019
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
014/n1(12)/60 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561รายละเอียดตามเอกสารแนบ
013/n1(12)/60 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2561รายละเอียดตามเอกสารแนบ
012/n1(12)/60 สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
011/n1(12)/60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
010/n1(12)/60 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมนแกรนด์ สุขุมวิท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4 (Hospital and Healthcare Standards)
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2556
เอกสารสรุปผลงาน ประจำปี 2555
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นโยบายและแนวทางการจัดบริการอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยคุณประกายดาว พรหมประภัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยแพทย์หญิง ศุภมาศ กำพล และคณะ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน 2P safety จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการประชุมเสริมพลัง DHS,PCA,รพ.สต.ติดดาว วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research" วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 12-01-2018 - 12-01-2018
ชือกิจกรรม : ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561 (08.30 - 12.00 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมงานไอที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 12-01-2018 - 12-01-2018
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของ รพ.ทั่วไปและ รพ.ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (08.30-16.30 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนนท์(สหกรณ์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 09-01-2018 - 10-01-2018
ชือกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 27-12-2017 - 27-12-2017
ชือกิจกรรม : การจัดสรรผู้ช่วยพยาบาลประจำปี 2560
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนนท์(สหกรณ์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 22-12-2017 - 22-12-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 12-12-2017 - 12-12-2017
ชือกิจกรรม : ประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ไฟล์ word) และแบบฟอร์ม (excel) จากการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ แคนทารี่ ฮิลล์
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com